VUB (Laag en Kosmopolitisch)

Project partner

Algemene informatie

De twee onderzoekscentra Belgian Ageing Studies (BAS – Educational Science) en het Centrum voor Stedelijk Onderzoek (COSMOPOLIS – Geografie) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zijn betrokken bij het CALICO-project. Het BAS-onderzoek richt zich op de sociale aspecten van de vergrijzing. COSMOPOLIS is een onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met onderzoek op het gebied van geografie, ruimtelijke ordening en stedenbouw. Beide onderzoeksgroepen hebben een uitgebreide ervaring in de coördinatie van beleidsgericht onderzoek binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij hebben ook tot doel beleidsmakers, intermediaire organisaties en burgers te stimuleren om kennis om te zetten in actie. BAS en COSMOPOLIS hebben ook ruime ervaring in het deelnemen aan Europese en (inter)nationale projecten.

Betrokkenheid bij het project

BAS en COSMO zijn belast met het monitoren, meten en evalueren van de sociale impact van het CALICO-project (belangrijkste uitdagingen, doelstellingen, meetresultaten) tot het einde van het Europese project (oktober 2021). De VUB gebruikt methoden die gebaseerd zijn op theorie en participatief onderzoek op het gebied van sociale actie. De aanpak omvat een procesevaluatie en uitkomstmeting door middel van kwalitatief (interviews en focusgroepen) en kwantitatief (survey) onderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende stakeholders (bewoners, bewoners, partners, overheden) die betrokken zijn bij de verschillende fases van het project. De evaluatie wordt georganiseerd in 4 fases die resulteren in 4 onderzoeksrapporten: een eerste fase die zich richt op de voorbereiding en start van het project (literatuurstudie, ontwikkeling van een participatief sociaal actiemodel, nulmeting en monitoringprotocol), twee tussentijdse evaluatiefasen door middel van enquêtes, diepte-interviews en focusgroepen en data-analyse) en een afsluitende fase die wordt afgesloten met een definitief evaluatierapport en aanbevelingen voor beleid en praktijk. Samen met Perspective Brussels bestudeert de VUB dit nieuwe model om herhaalbare en duurzame resultaten te genereren die het woonbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en andere Europese steden kunnen inspireren.