Wat is het
CALICO Project?

Een innovatief project met 34 wooneenheden en tal van initiatieven

Een Intergenerationeel en
sociaal gemengd project

CLT-huisvesting is meer dan alleen huisvesting!

De woningen van Community Land Trust bevinden zich op terreinen buiten de private vastgoedmarkt, om prijsstijgingen en vastgoedspeculatie te voorkomen. Het terrein van het project CALICO zal eigendom blijven van een stichting van openbaar nut die wordt beheerd door een vertegenwoordiging van de inwoners, bevoegde politici en het Brusselse maatschappelijk middenveld, volgens het traditionele CLT-model.

Het CALICO-project, beloond met een Europese financiering, omvat een intergenerationele en interculturele component met specifieke aandacht voor de genderdimensie, waarbij huisvesting wordt geboden aan gezinnen met lage inkomens.

houseCreated with Sketch.

Antispeculatief

CALICO is een Community Land Trust-gebouw. Dit model waarborgt de duurzaamheid van de toegankelijkheid ervan door de grond van de markt te halen.

butterflyCreated with Sketch.

Levenscycli

CALICO integreert een Geboorte- en een Sterfhuis, waardoor mensen de mogelijkheid krijgen om de wereld te verlaten in een vertrouwde omgeving.

growthCreated with Sketch.

Buurt

CALICO zal open en geïntegreerd zijn in de wijk, met een gemeenschappelijke ruimte en een gemeenschappelijke tuin binnen de woonwijk.

groupCreated with Sketch.

Intergenerationeel

CALICO zal zorgen voor een mix tussen de generaties binnen zijn huisvesting.

lifeCreated with Sketch.

Care

CALICO zal een systeem van wederzijdse zorg opzetten binnen haar leefomgeving.

groupCreated with Sketch.

Gender

CALICO integreert het genderperspectief in het hele project.

CALICO's
Waarden

CLT’s (Community Land Trust) zijn organisaties die grond verwerven om deze te beheren als een gemeenschappelijk goed, samen en in het belang van de gemeenschap. Het systeem bestaat al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw in de Verenigde Staten. CLT’s kunnen verschillende vormen aannemen, maar sommige basisprincipes blijven hetzelfde: het grondbezit wordt gescheiden van het bouweigendom, waardoor huishoudens met een laag inkomen een woning kunnen kopen tegen een lagere prijs dan de marktprijs, en de huizenprijzen blijven betaalbaar voor toekomstige generaties, dankzij een maximumprijs voor de wederverkoop.

Het CLT van Brussel (CLTB) bestaat sinds 2012. Als eerste CLT op het Europese vasteland en als co-coördinator van CALICO met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werd het internationaal erkend als een pionier op dit gebied en werd het tweemaal gefinancierd door de Europese Unie voor innovatieve projecten. Door huisvesting te gebruiken als een middel om bevolkingsgroepen in moeilijkheden te integreren, betrekt hij zijn kandidaat-eigenaren bij elke fase van de woningproductie, in een perspectief van empowerment en sociale cohesie.

Het concept van “sterven”, ontwikkeld door de psycholoog en psychotherapeut Lydia Müller, probeert de dood en de rouw in het levensproces in te schrijven, als onderdeel van een cyclus en niet als een einde. De integratie binnen CALICO van een geboorte- en sterftehuis zal voldoende ruimte bieden aan mensen die willen bevallen of sterven in een empathische en vertrouwde omgeving. Geïntegreerd in het leefgebied zullen ze worden gecoördineerd door de partner van de Pass-ages. Het doel van deze vereniging is het creëren van een welwillende leefruimte in Brussel, open voor haar omgeving, die bedoeld is om iedereen te verwelkomen die deze “levenspassages” op een natuurlijke manier, in harmonie en in samenhang wil beleven, begeleid door professionals en vrijwilligers.

In termen van onzekerheid is het geslacht een verzwarende factor, en dit heeft een mechanische invloed op de toegang van vrouwen tot huisvesting. In België bedraagt de loonkloof tussen mannen en vrouwen 21%, terwijl de pensioenkloof 26% bedraagt. Bovendien zijn 80% van de ouders die hun kinderen opvoeden alleen vrouwen. Naast deze toegenomen armoede worden verschillende seksistische factoren van discriminatie bij de toegang tot huisvesting toegevoegd, wat deels verklaart waarom het aantal vrouwen dat dakloos is tussen 2002 en 2011 bijna verdrievoudigd is (Lelubre, 2012). Angela D is de partnerorganisatie van CALICO die verantwoordelijk is voor het centraal stellen van de genderproblematiek in gedeelde huisvesting door middel van bewustwording en training op het gebied van gendergelijkheid.

Opgesteld voor
Iedereen

EVA bxl zal samen met de VUB en de huisvestingspartners instaan voor de integratie van de zorg in de huisvesting door middel van een reeks interacties tussen vrijwilligers en professionals uit de medische wereld. De term zorg staat voor een hulpverleningsrelatie, familaal en beroepsmatig, die zowel rekening houdt met de activiteit van de zorg voor een persoon die ervan afhankelijk is als met de opvang van deze zorg. De eigenheid ligt in de combinatie van technische en emotionele vaardigheden. Het is een manier van zorgen voor de andere persoon die rekening houdt met de persoon zelf. De zorg wordt op een wederzijdse en uitgebreide manier in de woning geïntegreerd.

De vergrijzing van de bevolking is een fenomeen dat België net zo hard treft als zijn buurlanden. Het risico van isolement van ouderen neemt toe naarmate de samenleving meer geïndividualiseerd raakt en hun magere inkomen hen zelden de mogelijkheid biedt om in betaalbare en geschikte woningen te wonen. Alle generaties worden dan ook vertegenwoordigd in dit project. Ouderen hebben toegang tot betaalbare huisvesting en worden, als ze dat willen, omringd terwijl ze actief deelnemen aan het samenleven. De jongere generaties hebben op hun beurt voordeel bij de aanwezigheid van de oudsten.

Met een ruimte die openstaat voor lokale initiatieven en projecten die samen met de buurt worden ontworpen, zal CALICO een volwaardige speler zijn in het lokale stadsweefsel. De VUB is belast met de analyse van het succes van het project. Als expertisecentrum en initiatiefnemer van de ontwikkelingsstrategie voor de Brusselse regio draagt perspective.brussels zijn expertise bij aan het CALICO-project via de Referent Huisvesting.

In CALICO zullen twintig appartementen worden gekocht en gefinancierd door twee coöperaties die worden beheerd door de partners en die ze vervolgens zullen verhuren aan toekomstige eigenaars. De appartementen in Pass-ages zullen worden aangekocht door een coöperatie die door de bewoners wordt opgericht en beheerd. De appartementen van Angela.D worden eigendom van de investeringscoöperatie “Common Ground”, geïnitieerd door verschillende Brusselse verenigingen. De meeste appartementen zullen tegen een sociaal tarief beschikbaar worden gesteld dankzij de tussenkomst van het Sociaal Makelaarskantoor “Logements pour Tous”.  Het terrein blijft eigendom van de Stichting Openbaar Nut CLTB, die het behoud van antispeculatieve clausules voor al deze wooneenheden garandeert. Dit model maakt het mogelijk om het participatieve bestuur voor huurwoningen te versterken en het gebruik van AIS en particuliere financiering te plaatsen in het kader van een controle op de eeuwigdurende socialisatie van woningen.

Ontdek de omgeving

Filter de faciliteiten hieronder en klik op de pinnen op de kaart voor meer informatie.

Calico

CAre and LIving in COmmuniy

Openen in maps

Belangrijkste
mijlpalen

Oktober 2021

Eindbeoordeling van het project. De slotconferentie is de gelegenheid om met alle betrokken partijen de balans op te maken.

Zomer 2021

Bewoners nemen hun intrek in hun nieuwe woning. Het geboorte- en sterftehuis worden in gebruik genomen.

Mei 2021

Voltooiing van de bouwwerkzaamheden aan het gebouw.

Maart 2020

De toekomstige bewoners worden geselectioneerd.

Oktober 2019

De toewijzingscriteria voor de wooneenheden zullen worden vastgesteld.

Maart 2019

Er wordt een kick-off event met stakeholders georganiseerd. De reflectie over de co-creatie van een gemeenschapszorgmodel wordt gelanceerd.

November 2018

Lancering van het UIA-project CALICO.

EEN PARTICIPATIEF PROJECT

CALICO is een inclusief en participatief project: bewoners maken integraal deel uit van het besluitvormingsproces via de verschillende besluitvormingscommissies.

Enkele van de comités waarin de bewoners bijeenkomen om te beslissen over hun toekomst binnen CALICO zijn :

  • Het bestuurscomité, een plaats voor overleg en coördinatie tussen de 3 habitats om overeenstemming te bereiken over de besluitvormingsmethoden tussen de bewoners en om de bestuursstructuren te definiëren, ook voor de toekomst van de habitat.
  • De zorgcommissie, belast met het inrichten van de zorg binnen de leefomgeving.

Samenvatting van de bouw

In project, is er:

  • Het festivalcomité, belast met de organisatie van evenementen door en voor de bewoners.
  • De tuincommissie, belast met het beheer van de gemeenschappelijke tuin van de habitat.

Als centraal ontmoetings- en beslissingsorgaan voor de toekomstige bewoners van CALICO zijn de 34 CALICO-familiedagen de plaats waar de bewoners elkaar ontmoeten, zich organiseren en samen dromen over hun toekomstige woning.